อัตลักษณ์โรงเรียน

คำขวัญโรงเรียน

กีฬาเด่น เน้นวินัย ใผ่ความรู้ เชิดชูคุณธรรม

อัตลักษณ์

เน้นคุณธรรม นำด้านกีฬา ได้มาตรฐานการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้

เอกลักษณ์

กีฬาเป็นเลิศ เปิดโอกาสทางการศึกษา