ปรัญญาการจัดการศึกษา

ปรัญญาโรงเรียน

สติมโน สุเว เสยฺโย : คนมีสติ เป็นผู้ประเสริฐทุกวัน

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มุ่งพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา สู่ความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ มีพัฒนาการด้านความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้มี การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักกีฬาให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพ  
3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
4. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
5. สร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและกีฬา 
6. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน