ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   ได้สนองนโยบายของรัฐบาลโดยการปฏิบัติตามบทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 ได้กำหนดไว้ในมาตรา  49  ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ ทั้งนี้ต้องคำนึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน


พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 10 วรรค 4  การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสามารถพิเศษทางกีฬาให้กับนักเรียนในปีการศึกษา 2551 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีขึ้น เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องความต้องการของชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียนที่มีความถนัด และมีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ให้มีโอกาสได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬา ให้มีโอกาสได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬา ให้เต็มศักยภาพถึงขีดสุด พร้อมกับพัฒนา ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา


สามารถผลิตและเตรียมนักกีฬาในสังกัดที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน โดยจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอนหลักสูตรความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ  ที่ทำการชั่วคราวโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)) มีนักเรียนทั้งสิ้น 49 คน โดยมี นางสมบูรณ์ สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรี และนายไพโรจน์ ตุ้มภู่ เป็นผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายสุรชัย คิวเจริญ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 


ปัจจุบันปีการศึกษา 2555 มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 จำนวนทั้งสิ้น 165 คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย จำนวน 139 คน นักเรียนหญิง จำนวน 26 คน บุคลากรในโรงเรียน ประกอบด้วย พนักงานครู จำนวน 15 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 คน พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 9 คน พนักงานจ้างตามโครงการ จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 41 คน โดยมีนายสุรชัย คิวเจริญเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา มีชนิดกีฬาที่เปิดสอน จำนวน 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ฟุตบอล มวยไทยสมัครเล่น เซปักตะกร้อ จักรยาน ฟุตซอล  และเทควันโด


 เนื่องจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นสถานศึกษาที่จัดตั้งตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษคือ เป็นสถานศึกษาที่มุ่งส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา เพื่อให้สอดคล้องกับโรงเรียนกีฬาทั่วประเทศที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเช่นเดียวกับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี