ธงและตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

เป็นรูปคฑาคบเพลิง อยู่ในกรอบโล่พื้นธงชาติ เกี่ยวคล้อง
ด้วยห่วง 3 ห่วง รอบคบเพลิงล้อมรอบด้วยรัศมีสีเหลืองทอง อยู่บนกรอบชื่อโรงเรียน
พื้นสีม่วง อันเป็นสีประจำเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

คฑาคบเพลิง ล้อมรอบด้วยรัศมีสีเหลืองทอง  หมายถึง   ความเจริญรุ่งเรืองด้านกีฬาที่เลื่องลือไปไกล
กรอบโล่สีเหลืองล้อมรอบพื้นสีธงชาติไทย  หมายถึง ความยึดมั่นในชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
ปีกสีเขียวสองข้างโล  หมายถึง ความมีชื่อเสียงและความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าที่จะโบยบินไปทั่วในอนาคต
กรอบป้ายชื่อโรงเรียนพื้นสีม่วง หมายถึง เป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

ธงประจำโรงเรียน

มีสี 2 แถบ ได้แก่  ม่วง – เหลือง โดยมีตรงประจำโรงเรียนอยู่ตรงกลาง

สีประจำโรงเรียน

สีม่วง             หมายถึง        ความรอบรู้ ภูมิปัญญา การมีพลัง
สีเหลือง          หมายถึง        ความดี ความสามัคคี ความเจริญรุ่งเรือง 
ม่วง–เหลือง    หมายถึง        ความรอบรู้โดยใช้ปัญญาในทางที่ดีอันก่อให้เกิดความสามัคคีมีพลัง