เป้าหมาย/ภาระหน้าที่

เป้าหมายในการจัดการศึกษา

1. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ มีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
2. ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
3. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
4. ผู้เรียนได้รับความรู้จากแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลาย 
5. ชุมชนให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6. ครูมีพัฒนาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกกลุ่มสาระและทุกชนิดกีฬา 
7. ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่เป็นระบบและนำผลมาใช้ปรับการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8. ทักษะทางการกีฬาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ผลสัมฤทธิ์ทุกกลุ่มสาระเพิ่มสูงขึ้น 
9. สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารการจัดการที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ 
10. สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
11. สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในที่ดีและนำผลการนิเทศมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนได้ตามสภาพจริง 
12. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพในที่เป็นระบบ ได้มาตรฐาน

ภาระหน้าที่

1. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
2. ดำเนินการเตรียมแผนการฝึกซ้อมของนักกีฬาโดยต้องมีแผนการฝึกซ้อมทั้งนักกีฬาใหม่และเก่า 
3. เขียนแผนการฝึกซ้อมรายปี รายสัปดาห์ นำส่งฝ่ายวิชาการโดยดำเนินการดังนี้ 
           3.1 แผนการฝึกซ้อมรายปี นำส่งก่อนปิดภาคเรียน 
           3.2  แผนการฝึกซ้อม รายสัปดาห์ นำส่งทุกศุกร์
4. ตรวจสอบและตรวจเช็คการฝึกซ้อมของนักกีฬาทุกวันและบันทึกสถิติการฝึกซ้อมในแบบสำรวจเป็นประจำทุกเดือน 
5. แจ้งฝ่ายวิชาการและผู้บริหารในกรณีนักกีฬาไม่ทำการฝึกซ้อม 
6. ครูควบคุมดูแลความประพฤตินักกีฬาในความรับผิดชอบของตนรวมทั้งส่งเสริมให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องเหมาะกับการเป็นนักกีฬา 
7. ควบคุมและดำเนินการวางแผนแข่งขันให้กับนักกีฬา ควบคุมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งรายงานผลการแข่งขันให้ผู้บริหารทราบหลังจากการแข่งขันเสร็จ 
8. พิจารณาให้นักเรียนปรับเปลี่ยนโปรแกรมการเรียนหากมีความจำเป็นไม่สามารถพัฒนานักเรียนต่อไปได้
9. กำหนดแบบทดสอบนักเรียนที่จะรับเข้าใหม่ 
10. กำหนดเกณฑ์การตรวจสอบการพัฒนาของนักกีฬา 
11. บันทึกการฝึกซ้อมของนักเรียนในแต่ละวันเพื่อประเมินนักเรียน 
12. จัดเตรียมวัสดุ–อุปกรณ์ในการฝึกซ้อมให้พร้อมและเพียงพอสำหรับการฝึกซ้อม