เพลงประจำโรงเรียน

แหล่งศึกษาสร้างปัญญาสร้างสังคมที่ควรเป็น 
กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่ความรู้ 
ร่วมเชิดชูคุณธรรม น้ำใจกีฬาสูงยิ่ง สิ่งแวดล้อมพร้อมใจเราร่วมรักษา
นำคุณค่าของกีฬา พัฒนาสร้างภูมิปัญญาสมคำว่าศรีเมืองคนดี 
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  นั้นเป็นที่หลอมรวมพวกเรา
เลือดม่วงเหลืองเลื่องลือนาม  น้ำใจกีฬามากมี  สามัคคีมีพลังศรัทธา
แหล่งศึกษาการกีฬา  สร้างค่าคนให้ยิ่งใหญ่  สร้างวินัยใฝ่เรียนรู้สู้ปัญหา
มีสมาธิปัญญา  นำพาใจมุ่งหมายมั่นนั้นคือความพากเพียรนักเรียนกีฬา

(ซ้ำ 2 รอบ)